MÜZE VE MÜZECİLİKTE DİJİTALLEŞME (TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)

MÜZE VE MÜZECİLİKTE DİJİTALLEŞME
TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

20. yüzyılın sonlarında endüstriyel yaşamda etkisini hissettiren teknoloji kullanımı, 21. yüzyılda toplumsal yaşamın her alanında kendini açıkça hissettirmiştir. Teknoloji ile doğru orantılı olarak gelişen dijitalleşme de yüzyılın ilk çeyreği için kendine her alanda yer bulmaya başlamıştır. Yüzyıl içerisinde teknoloji ve dijitalleşme dönüşümünün hızını arttıran birçok dönüm noktası yaşamışken, 2019 yılı sonlarında Çin’de başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını, dijitalleşmenin yaygınlığını arttırmış, iş hayatından eğitime, kültürel etkinliklerden devletlerarası toplantılara kadar birçok etkinlik dijitalleşme kapsamında gerçekleştirilmeye başlanmış ve kendi standartlarını oluşturmuştur.
Dijitalleşmenin her ne kadar teknoloji bağlamında ele alındığında, “günlük rutinleri ve hayatın olağan akışını kolaylaştırıcı” etkisi ile bütün alanlara uyarlanmasına ilişkin yoğun bir çaba olsa dahi beraberinde getirdiği dönüştürücü etkinin belirlenmesi, bu dönüşümün gerçekleşmesinde ve gerçekleşmesinden sonra oluşacak sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi elzemdir.
Dijitalleşmenin yüksek bir hızla uyarlandığı alanlardan birisi müze ve müzeciliktir. Müzeler ile müzecilik içerisinde dijitalleşme, sadece tanıtım ve bilgilendirme açısından kullanılan web sitelerinin
ötesinde, fiziksel alanın planlanması, kültürel mirasın teknoloji yoluyla aktarılması, dijital gerçeklik araçları ile ziyaret deneyiminin arttırılmasına kadar birçok hususu kapsamaktadır. Dijitalleşmenin bu
yönlü geniş bir perspektifle müze ve müzeciliğe entegrasyonu diğer alanlarda olduğu gibi potansiyel problemler doğurabilir. Bu açıdan konunun; sektörel, eğitime yönelik, kültürel, idari, ekonomik ve
tasarıma yönelik hususlar başta olmak üzere farklı açılardan ele alınması önemlidir.
Bu noktada hareketle söz konusu etkinliğin amacı, müze ve müzecilik alanında gerçekleştirilen dijitalleşme çalışmalarının farklı boyutlardan incelenerek temel sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin
geliştirilmesidir. Etkinlik, müze ve müzecilik alanlarında dijitalleşme hususunda etkili olacak 5 farklı ana temanın, alanında uzman kişiler tarafından yapılacak katkılarıyla incelenmesi ile olası sorunlar ve çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesine yönelik “web semineri” (WEBINAR) faaliyetlerini kapsamaktadır.
Müze ve müzecilikte dijitalleşme ile ilgili ele alınacak temalar;
• Müzecilik Teknolojileri
• Müzecilik Eğitiminde ve Müze Eğitiminde Dijitalleşme
• Müzecilikte Dijitalleşmenin Toplumsal ve Kültürel Boyutları
• Müze tasarımında dijitalleşme ve dijital küratörlük
• Müzecilikte Dijitalleşmenin Ekonomik ve Sektörel Boyutu
Elde edilen veriler akademik eserlerin oluşturulmasında kullanılarak çarpan etkisi
sağlanacaktır.

Zoom bağlantımız

https://zoom.us/j/6200509963 

 

 

Geniş bilgi için